Worker cutting metal with plasma equipment. on plant

گذشته...

پایه های اولیه ی فیدار آروند سپاهان (فیار)، سابقه ی 50 ساله ای (نیم قرن) با نام تجاری رفیعیان است.

کارگاه رفیعیان در ابتدا تولید کننده ی قطعات و دستگاه های صنعتی بود. اما در ادامه تولید محصولاتی را نیز انجام داد که خود طراحی کرده بود. محصولاتی که در قیاس با نمونه های موجود در بازار کارتر بودند.

و اکنون...

و اکنون فیدار آروند سپاهان یک شرکت کارآفرین است که از کارگاه های کوچک تولیدی پشتیبانی کرده است و با علم روز به بهبود خط تولید آن ها پرداخته است.

0
نوع محصول تولیدی
0
کارگاه تولیدی
engineer-hold-tablet-control-delivery-transportationglobal-logistic-contribution-innovative_34200-452
فیدار آروند - آینده

آینده...

فیار چشم اندازی جهانی در سر دارد